Aprenem les lletres “S”, “s”

6è d’Educació Infantil


INTRODUCCIÓDes del primer curs d’Educació Infantil els alumnes han pres contacte amb el món de les lletres i a poc a poc, han anat interioritzant el procés de lectoescriptura cada un al seu ritme.


Actualment a l’aula de 6è podem distingir alumnes que es troben en moments diferenciats en l’adquisició de les habilitats lectores i escriptores depenent de les seves característiques individuals, des de nins i nines que reconeixen lletres i fan lectura de síl·labes a d’altres que ja poden llegir paraules i frases de manera comprensiva i fer escriptura espontània.


Tot i que l’adquisició de la lectoescriptura no és un objectiu de l’Etapa d’Educació Infantil, és cert, que durant aquests cursos hi ha alumnes que demostren predisposició per la seva adquisició, així com d’altres que no es trobem madurativament preparats per assolir-la. I cal remarcar que uns i altres estan dins la normalitat i la nostra tasca ha d’anar encaminada a animar-los a seguir progressant.


El disseny de les activitats en estratègia multinivell ens permet respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i ajudar que cada alumne faci una pràctica lectoescriptora adient al seu moment evolutiu.OBJECTIUS


- Associar una consonant amb el seu so: la “s”.

- Traçar correctament les grafies treballades.

- Mantenir una actitud d’atenció lectora.

- Descobrir la funcionalitat del codi escrit.GRUPS DE TREBALL


Grup/nivell 1: Alumnes que reconeixen les lletres del seu nom i la inicial del nom dels companys d’aula. Comencen a establir connexió entre les lletres i el seu so i fan lectura de síl·labes amb algunes de les consonants conegudes.


Grup/nivell 2: Alumnes que ja fan lectura comprensiva de paraules senzilles i escriptura copiant un model, però encara no es mostren segurs per fer escriptura espontània.


Grup/nivell 3: Alumnes que fan lectura comprensiva i escriptura espontània de paraules i frases senzilles.DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT


· Fitxa 1: nivell taxonòmic Comprendre

- Reconèixer la lletra treballada i relacionar-la amb el seu so:

- Reconeixement i localització de la “s” “S” a la sopa de lletres.

- Traç correcte de la grafia.

- Lectura i escriptura de síl·labes amb la consonant treballada.· Fitxa 2: nivell taxonòmic Aplicar

Fer lectura de síl·labes i connectar-les per donar sentit a la paraula:

- Lectura de paraules amb suport visual.

- Recerca de paraules a la sopa de lletres (col·locació horitzontal).

- Escriptura de paraules seguint un model.· Fitxa 3: nivell taxonòmic Crear

Combinar paraules per formar i escriure una frase amb sentit.

- Escriptura de paraules.

- Recerca de paraules a la sopa de lletres (col·locació horitzontal i vertical).

- Escriptura d’una frase inventada a partir d’una paraula donada.
CRITERIS D'AVALUACIÓ


· Progressa en l’assoliment de les diferents fases de la lectura i l’escriptura.

· Progressa en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura.GALERIA DE VÍDEOS


Activitat nivell 1Activitat nivell 2Activitat nivell 3


Activitat nivell 3